Invitation: World Halal Day 2018 – 1,2 & 3rd Nov 2018, Seoul, Korea

Halal Việt Nam HVN áp dụng tiêu chuẩn Halal toàn cầu
27 Tháng Chín, 2018
Global Halal food and lifestyle sectors to grow six per cent by 2020
27 Tháng Chín, 2018
It is our pleasure to invite you to an event for the entire halal industry interested in World Halal Day 2018 opportunities.

World Halal Day 2018 will host a wide range of industries and programs. Halal industry sub-sectors include food, finance, tourism, pharmacy, cosmestics, art and others. The Expo invitees are an international group of halal producers, distributors, suppliers, financial institutions, and buyers. World Halal Day will also provide a platform for B2B meetings between halal businesses.

There are many ways to participate in World Halal Day 2018. Those who seek a larger presence through an exhibition booth or sponsorship have several intriguing choices; you can find information below. If you’d like to contact an World Halal Day representative, that information is also listed below.

We look forward to seeing you at the http://www.worldhalalday.com/e-promo/
World Halal Day 2018 - Seoul, Korea.
Chúng tôi rất vui được mời bạn tham gia một sự kiện cho toàn bộ ngành công nghiệp Halal quan tâm đến các cơ hội tại World Halal Day 2018.

World Halal Day 2018 sẽ tổ chức một loạt các ngành công nghiệp và chương trình. Các ngành công nghiệp Halal bao gồm thực phẩm, tài chính, du lịch, dược phẩm, vũ trụ, nghệ thuật và các ngành khác. Những người được mời tham dự hội chợ là một nhóm các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp, tổ chức tài chính và người mua quốc tế. World Halal Day 2018 cũng sẽ cung cấp một nền tảng cho các cuộc họp B2B giữa các doanh nghiệp Halal.

Có nhiều cách để tham gia World Halal Day 2018. Những người tìm kiếm sự hiện diện lớn hơn thông qua một gian hàng triển lãm hoặc tài trợ có một số lựa chọn hấp dẫn; bạn có thể tìm thấy thông tin bên dưới. Nếu bạn muốn liên hệ với đại diện World Halal Day 2018, thông tin đó cũng được liệt kê bên dưới.

Chúng tôi mong được gặp bạn tại http://www.worldhalalday.com/e-promo/
World Halal Day 2018 - Seoul, Hàn Quốc.
ArabicEnglishVietnamese