Halal Việt Nam HVN áp dụng tiêu chuẩn Halal toàn cầu

Trong thực phẩm của chúng ta là gì…? Nó có được chấp nhận không?
21 Tháng Chín, 2018
Invitation: World Halal Day 2018 – 1,2 & 3rd Nov 2018, Seoul, Korea
27 Tháng Chín, 2018

Halal Việt Nam đã áp dụng thành công Tiêu Chuẩn Halal Toàn Cầu của tổ chức Liên Minh Halal Quốc tế, Tiêu Chuẩn Halal này hướng dẫn toàn bộ hệ thống phân tích, đánh giá, tích hợp các trường phái Islam với Tiêu chuẩn địa phương.

Ngày 26/6/2010 Tổ chức Liên Minh Halal Quốc tế - International Halal Intergrity Alliance-IHIA đã ban hành tiêu chuẩn Halal toàn cầu. Việc chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn của IHIA được cả thế giới công nhận.

ArabicEnglishVietnamese