preloader

Các nước thành viên OIC-SMIIC

Tổ chức Hội nghị Islam OIC-SMIIC là một tổ chức lớn bao gồm 57 quốc gia thành viên liên kết, đứng sau Liên Hiệp Quốc. Lợi ích của việc có được chứng nhận Halal Việt Nam là sản phẩm của bạn có thể được xâm nhập vào thị trường của 57 quốc gia này.

Republic of AZERBAIJAN

Member since 1992
National day 28/5

Hashemite Kingdom of JORDAN

Member since 1969
National day 25/5

Islamic Republic of AFGHANISTAN

Member since 1969
National day 19/8

Republic of ALBANIA

Member since 1992
National day 28/11

State of The UNITED ARAB EMIRATES

Member since 1972
National day 2/12

Republic of INDONESIA

Member since 1969
National day 17/8

Republic of UZBEKISTAN

Member since 1996
National day 1/9

Republic of UGANDA

Member since 1974
National day 9/10

Islamic Republic of IRAN

Member since 1969
National day 11/2

Islamic Republic of PAKISTAN

Member since 1969
National day 23/3

Kingdom of BAHRAIN

Member since 1972
National day 16/12

BRUNEI-DARUSSALAM

Member since 1984
National day 23/2

People’s Republic of BANGLADESH

Member since 1974
National day 26/3

Republic of BENIN

Member since 1983
National day 1/8

BURKINA-FASO (then Upper Volta)

Member since 1974
National day 11/12

Republic of TAJIKISTAN

Member since 1992
National day 9/9

Republic of TURKEY

Member since 1969
National day 29/10

Turkmenistan

Member since 1992
National day 27/10

Republic of CHAD

Member since 1969
National day 11/8

Republic of TOGO

Member since 1997
National day 27/4

Republic of TUNISIA

Member since 1969
National day 20/3

People’s Democratic Republic of ALGERIA

Member since 1969
National day 1/11

Republic of DJIBOUTI

Member since 1978
National day 27/6

Kingdom of SAUDI ARABIA

Member since 1969
National day 23/9

Republic of SENEGAL

Member since 1969
National day 4/4

Republic of The SUDAN

Member since 1969
National day 1/1

SYRIAN Arab Republic

Member since 1972
National day 17/4

Republic of SURINAME

Member since 1996
National day 25/11

Republic of SIERRA LEONE

Member since 1972
National day 27/4

Republic of SOMALIA

Member since 1969
National day 1/7

Republic of IRAQ

Member since 1975
National day –/–

Sultanate of OMAN

Member since 1972
National day 18/11

Republic of GABON

Member since 1974
National day 17/8

Republic of The Gambia

Member since 1974
National day 18/2

Republic of GUYANA

Member since 1998
National day 23/2

Republic of GUINEA

Member since 1969
National day 2/10

Republic of GUINEA-BISSAU

Member since 1974
National day 24/9

State of PALESTINE

Member since 1969
National day 1/1

Union of The COMOROS

Member since 1976
National day 6/7

KYRGYZ Republic

Member since 1992
National day 31/8

State of QATAR

Member since 1972
National day 18/12

Republic of KAZAKHSTAN

Member since 1995
National day 16/12

Republic of CAMEROON

Member since 1974
National day 20/5

Republic of COTE D’IVOIRE

Member since 2001
National day 7/8

State of KUWAIT

Member since 1969
National day 25/2

Republic of LEBANON

Member since 1969
National day 22/11

Libya

Member since 1969
National day 24/12

Republic of MALDIVES

Member since 1976
National day 26/7

Republic of MALI

Member since 1969
National day 22/9

MALAYSIA

Member since 1969
National day 31/8

Arab Republic of EGYPT

Member since 1969
National day 23/7

Kingdom of MOROCCO

Member since 1969
National day 30/7

Islamic Republic of MAURITANIA

Member since 1969
National day 28/11

Republic of MOZAMBIQUE

Member since 1994
National day 25/6

Republic of NIGER

Member since 1969
National day 18/12

Federal Republic of NIGERIA

Member since 1986
National day 1/10

Republic of YEMEN

Member since 1969
National day 22/5

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
0909.245.697
Liên hệ